AARHUS
GYMNASIUM

Eksamener, årsprøver, terminsprøver og andre interne prøver (Bilag 3)

Retningslinjer for eksamener, årsprøver og terminsprøver

Skolen orienterer eleverne om eksamensreglerne i god tid før eksamen. I orienteringen vil eleverne blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen, som gælder for eksamen og prøver i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i regler og retningslinjer for eksamen.

 

Elevernes ansvar

Eleverne har pligt til at møde mindst 30 minutter før en skriftlig/mundtlig eksamen, årsprøve eller terminsprøve. Det er elevens ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eksamen via sit skema i selvbetjeningen og på itslearning i den lokale fælles mappe, da vigtig information i forbindelse med eksamens- og prøveafviklingen løbende kan ændre sig. Sker der ændringer i eksamensplan- lægningen før prøvens afholdelse, vil skolen kontakte de elever, der er omfattet af ændringen, på SMS og i særlige tilfælde direkte på mobilen. Mobiltelefoner må ikke medbringes til en prøve eller en eksamen. Hvis elever alligevel medbringer telefon, skal den slukkes og afleveres til eksaminator eller eksamensvagt. Under prøver og eksaminer har eleverne pligt til at rette sig efter skolens studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld adfærd over for andre elever, skolens personale og censorer. Hvis en elev udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksaminer, kan eleven bortvises fra den pågældende prøve eller eksamen.

 

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen

Hvis en elev bliver syg før en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal eleven hurtigst muligt kontakte skolen. Bliver man syg under prøven, skal man henvende sig til en lærer eller vagt og straks kontakte skolens kontor. Sygdommen skal dokumenteres i form af en lægeattest. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Hvis eleven vælger at gå til eksamen trods sygdom, har eleven ikke ret til sygeeksamen. Hvis en elev bliver syg før en årsprøve eller terminsprøve, kræves der normalt ikke lægeattest. Dog kan der i særlige tilfælde kræves lægelig dokumentation for sygdom også i forbindelse med afholdelse af årsprøver og terminsprøver. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Når der foreligger en lægeattest, tilbydes eleven en sygeeksamen, der så vidt muligt aflægges i samme eksamenstermin, som den ordinære eksamen – alternativt i sygeeksamensterminen.

 

Snyd under prøver og eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende eksamen. Hvis en elev snyder ved årsprøver eller terminsprøver, bortvises eleven fra prøven, og ledelsen vil sanktionere overtrædelsen.