AARHUS
GYMNASIUM

Eksamensreglement

Retningslinjer for eksamener, årsprøver og terminsprøver på AARHUS GYMNASIUM

Skolen orienterer eleverne om eksamensreglerne i god tid før eksamen. I orienteringen vil eleverne blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen, som gælder for eksamen og prøver i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i regler og retningslinjer for eksamen.

Elevernes ansvar

Eleverne har pligt til at møde mindst 30 minutter før en skriftlig/mundtlig eksamen, årsprøve eller terminsprøve. Det er elevens ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eksamen via sit skema i selvbetjeningen og på itslearning i den lokale fælles mappe, da vigtig information i forbindelse med eksamens- og prøveafviklingen løbende kan ændre sig. Sker der ændringer i eksamensplan- lægningen før prøvens afholdelse, vil skolen kontakte de elever, der er omfattet af ændringen, på SMS og i særlige tilfælde direkte på mobilen. Mobiltelefoner må ikke medbringes til en prøve eller en eksamen. Hvis elever alligevel medbringer telefon, skal den slukkes og afleveres til eksaminator eller eksamensvagt. Under prøver og eksaminer har eleverne pligt til at rette sig efter skolens studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld adfærd over for andre elever, skolens personale og censorer. Hvis en elev udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksaminer, kan eleven bortvises fra den pågældende prøve eller eksamen.

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen

Hvis en elev bliver syg før en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal eleven hurtigst muligt kontakte skolen. Bliver man syg under prøven, skal man henvende sig til en lærer eller vagt og straks kontakte skolens kontor. Sygdommen skal dokumenteres i form af en lægeattest. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Hvis eleven vælger at gå til eksamen trods sygdom, har eleven ikke ret til sygeeksamen. Hvis en elev bliver syg før en årsprøve eller terminsprøve, kræves der normalt ikke lægeattest. Dog kan der i særlige tilfælde kræves lægelig dokumentation for sygdom også i forbindelse med afholdelse af årsprøver og terminsprøver. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Når der foreligger en lægeattest, tilbydes eleven en sygeeksamen, der så vidt muligt aflægges i samme eksamenstermin, som den ordinære eksamen – alternativt i sygeeksamensterminen.

Snyd under prøver og eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende eksamen. Hvis en elev snyder ved årsprøver eller terminsprøver, bortvises eleven fra prøven, og ledelsen vil sanktionere overtrædelsen.

marts 2017

Regler ved skriftlige prøver/eksamener på AARHUS GYMNASIUM

Overtrædelse af nedenstående regler kan medføre bortvisning fra eksamen jf. skolens studie- og ordensregler samt eksamensbekendtgørelsen.

Alle anvisninger fra vagterne skal følges.

Kommunikation

 • Mobiltelefoner skal være slukket og ligge i tasken under hele prøven
 • Al kommunikation skal ske via vagter ved håndsoprækning.
 • Det er ikke tilladt at høre musik i delprøver uden hjælpemidler.
 • Toiletbesøg aftales med vagterne. Man kommer på en liste, og under toiletbesøg er samtale
 • Du må ikke kommunikere med andre under prøven. Det gælder også kommunikation via internettet ikke tilladt
 • Rygning er ikke tilladt i forbindelse med prøven

Hjælpemidler

 • Det er elevens/dit ansvar at vide hvilke hjælpemidler, der er tilladte til den pågældende prøve
 • Du skal selv medbringe alle tilladte hjælpemidler. Du må ikke få hjælp af vagterne til brug af hjælpemidler (fx regneprogram/regnemaskine/ordbøger). Gyldendals røde ordbøger skal downloades før prøven/eksamen, hvis internettet uheldigvis går ned.
 • Du må ikke låne noget af nogen under prøven
 • Skolen stiller ikke hjælpemidler til rådighed
 • Der er adgang til internettet under prøver/eksamener. Du må tilgå det materiale, som du har arbejdet med i undervisningen, men altså IKKE nyt materiale. På positivlisten (se Lectio under menuen ”links”) finder du det materiale fra internettet, du må bruge under prøven/eksamen.
 • Din lærer kan også have oprettet et bilag til positivlisten i Lectio – det er dit ansvar at kende indholdet af positivlisten.
 • Til digitale prøver med netadgang, må du bruge internettet i det omfang, som opgaveformuleringen kræver.

Ved afleveringen skal du aflevere hele opgaven elektronisk. Naturligvis ikke ved prøver med delprøver, der afleveres i ”hånden”.

 • Ved elektronisk aflevering i Lectio skal alt afleveres som PDF
  Husk at navngive dit dokument med fx: Eksamen/fag/navn/dato, så du ikke kommer til at aflevere det forkerte dokument.
 • Ved elektronisk aflevering i Netprøver.dk, skal alt afleveres som PDF.
  Husk at navngive dit dokument med fx: Eksamen/fag/navn/dato, så du ikke kommer til at aflevere det forkerte dokument. 
  Du logger på Netprøver med dit Unilogin. Det er elevens ansvar, at koden virker.
 • Ved prøver/eksamener uden hjælpemidler (1. delprøve), skal du aflevere ved delprøvens afslutning – der må IKKE afleveres før. Opgavebesvarelserne bliver samlet ind rækkevis.
 • Alle ark (dvs. bilag og A4) skal navngives og nummereres omhyggeligt med prøve, fag, navn og dato.
 • Er der dele af en aflevering, der ikke skal bedømmes, streger du det tydeligt ud.
 • Du er selv ansvarlig for print og scan, og det skal ske fra din egen printer eller scanner (husk, at teste den hjemmefra).
 • Du er selv ansvarlig for UNI-login og FC-login. Kontakt kontoret i god tid, hvis dit UNI-login ikke virker.

Prøvens start

 • Du skal sidde klar på din plads, når prøven går i gang. Hvis du kommer for sent, vil du normalt blive nægtet adgang til prøven.
 • Du skal sikre, at du sidder på den rigtige plads med dit navn og klasseangivelse. Det er ikke tilladt at bytte rundt på pladserne. Hvis I bytter plads, vil det blive betragtet som snyd. (se afsnittet "Snyd under prøver og eksamen")

Prøvens afslutning

 • Man må ikke forlade lokalet før eksamens/prøvens afslutning. Hvis prøven er fra kl. 8.50-14.00 må du først forlade lokalet efter kl. 14.00, når vagterne har givet lov. Brug tiden på at forbedre din besvarelse.
 • Har du fået tildelt ekstra tid til prøven/eksamen, skal du sidde hele tiden ud.
 • Ved prøvens afslutning må du først rejse dig og pakke sammen, når vagterne har samlet alle opgaverne sammen og sagt, at prøven er slut.
 • Hvis der er andre eksamener i hallen, forlader du pladsen i absolut stilhed og uden at medbringe dine ting. Det er først tilladt at hente dine ting, når disse er afsluttet. Det vil fremgå af infotavlen, hvornår dette er.
 • Alle tasker mv. stilles på den side af bordet, hvor der er ledninger.

marts 2017

Regler ved mundtlige prøver/eksamener på AARHUS GYMNASIUM

Overtrædelse af nedenstående regler kan medføre bortvisning fra eksamen jf. skolens

studie- og ordensregler samt eksamensbekendtgørelsen.

 • Mød op til eksamen i god tid.
 • Ventetid og ophold generelt sker i fællesarealerne – aldrig på gangene ved eksamenslokalerne.
 • Vær stille og udvis respekt og hensyn – både overfor elever, lærere og censorer. Hvis du udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksamener, kan du bortvises.
 • Eksaminationen begynder, når opgaven er trukket. Herefter SKAL der gives en karakter – uanset hvordan eksaminationen former sig.
 • Hvis du går på internettet og forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, mobil eller lignende, bliver du bortvist fra eksamen. Du vil også blive bortvist, hvis du tilgår sider på internettet, som ikke fremgår af positivlisten.
 • Vi anbefaler, at du afleverer din mobiltelefon til eksaminator før forberedelsen. Hvis du bliver ringet op eller selv bruger mobiltelefonen, vil du blive bortvist fra eksamen.
 • Hvis du vælger at gå til eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen i august.
 • Trækning af spørgsmål til eksamen med lang forberedelse (24-timer) foregår ved administrationen. Her vil enten din lærer eller en fra administrationen stå for trækningen. 

marts 2017