AARHUS
GYMNASIUM

Eksamensreglement 2024

Eksamensreglerne gælder for afholdelse af prøver og eksamen på HTX på AARHUS GYMNASIUM, Aarhus, Viby og teknisk gymnasium Skanderborg

Eksamensreglementet er udfærdiget på baggrund af de love og bekendtgørelser som Børne –og Undervisningsministeriet har udsendt. Disse regler findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk. Nedenfor er de vigtigste gældende bekendtgørelser i relation til eksamen anført:

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/41.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=179722

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200084

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211813

 

INDSTILLING TIL EKSAMEN

En elev kan normalt indstilles til eksamen eller oprykkes til næste årgang, når:

  • skolens studieregler er overholdt, herunder regler for møde- og afleveringspligt (jf. studie- og ordensregler for uddannelsen).
  • gennemsnittet af årskaraktererne (STA), standpunktskarakter (GST) samt
  • prøvekarakter ved årets afslutning er mindst lig med 2 (gælder kun oprykning)

Skolen afgør om ovennævnte regler vedr. indstilling til eksamen er overholdt inden eksamensperioden påbegyndes. Oprykning afgøres ved skoleårets afslutning ultimo juni.

 

ANTAL PRØVER

Eleverne skal til 7 prøver samt skriftlig prøve i dansk A, en prøve i teknikfag A og studieområdeprojekt (SOP) + 1 prøve ekstra for hver ekstra A fag, eleven har ud over de tre obligatoriske A fag.

Prøver på 1. år

Eleven skal i juni aflægge 0 - 1 eksamener i et af følgende fag: Biologi C (mundtlig prøve)

Samfundsfag C (mundtlig prøve) Kom/IT C (mundtlig prøve)

Elever, der fortsætter undervisningen i et fag på højere niveau, aflægger ikke prøve. Ud over afsluttende eksamener vil der være interne prøver i løbet af 1. år.

Prøver efter 2. år

Eleven skal efter 2. år have aflagt minimum 3 prøver.

Eksamensfagene findes ved lodtrækning blandt de fag, der afsluttes efter 2. år.

Elever, der fortsætter undervisningen i et fag på højere niveau, aflægger ikke eksamen i faget. Der afholdes interne årsprøver/projektprøver i studieretningsfagene.

Prøver på 3. år

Eleven skal normalt til 7-8 eksaminer inkl. studieretningsprojektet. Dette forudsætter at eleven på 1. og 2. årgang har været til mindst 3 eksaminer. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der afvikles eksaminer, så det i alt inkl. studieretningsprojektet giver 10 eksaminer, dertil lægges 1 ekstra prøve for hvert ekstra A fag, eleven har ved mere end 4 A-niveaufag.

 

OBLIGATORISKE EKSAMINER

Studieområdeprojekt (SOP)

Teknikfag A (projektprøve) (der kan tælle med som skriftlig prøve)

Skriftlig dansk

I fag på A-niveau, der kan afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve. Prøverne findes ved lodtrækning blandt de fag, der afsluttes efter 3. år.

 

EKSAMENSRESULTAT

Ved beregning af eksamensresultatet tillægges karaktererne vægt således at:

  • Fag på C-niveau vægtfaktor: 1,0
  • Fag på B-niveau vægtfaktor: 1,5
  • Fag på A-niveau vægtfaktor: 2,0
  • Studieområdeprojekt (SOP) vægtfaktor: 2,0

I alle fag gives en årskarakter (STA) og en eksamenskarakter (EKS), hvis faget afsluttes med eksamen.

For fag, der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset.

 

EKSAMENSKALENDER OG EKSAMENSPLAN

I foråret inden eksamen offentliggøres en kalender for eksamen på hjemmesiden. Heri offentliggøres projektperioderne i teknologi og teknikfag, sidste skoledag for 3. årgang, perioden for skriftlig og mundtlig eksamen mv.

 

SKRIFTLIGE PRØVER MØDETID

Du skal møde mindst 30 minutter før prøvens begyndelse.

 

HJÆLPEMIDLER

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside findes oversigten over, hvilke hjælpemidler der er – og ikke er – tilladte ved skriftlige prøver og eksaminer.

Se Hjælpemiddeloversigt til skriftlige prøver under Vejledninger og orienteringer.

 

EKSAMENSOPGAVER

Du skal kontrollere, at du har modtaget det opgavesæt, der svarer til det fag og det niveau, du skal til prøve i.

 

OPHOLD I EKSAMENSLOKALET

Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse af en af de tilsynsførende.

Mobiltelefoner slukkes og afleveres under prøven. Der må ikke benyttes spil og lign. Der må kun afspilles musik i forbindelse med prøver, hvor alle hjælpemidler er tilladt. Musikken må ikke kunne høres af andre i lokalet. Vagternes anvisninger skal følges.

 

AFLEVERING

Besvarelser skal indeholde fag, dato, navn, cpr.nr. sidenummer og -antal på alle ark. (Ved standpunktsprøver skal du desuden angive faglærerens navn på arkene). Afleveres blank besvarelse gælder førnævnte også.

Afleveres opgaven gennem netprøver.dk følges vejledningen som du finder her: www.netproever.dk

Du må gerne aflevere din besvarelse og forlade lokalet, når du er færdig. Du må dog ikke forlade lokalet den sidste halve time før prøvens afslutning. Når du ønsker at aflevere din besvarelse, rækker du fingeren i vejret, hvorefter en af de tilsynsførende kontrollere du har en kvittering på Netprøver for din aflevering.

Du må under ingen omstændigheder rejse dig for at forlade prøven uden at have afleveret din besvarelse i Netprøver.dk.

Hvis du afleverer din besvarelse før prøven, er slut, må du ikke tage PC, eventuel kladde og eksamensopgave med dig.

 

REGLER FOR ANVENDELSE AF IT VED DE SKRIFTLIGE PRØVER/EKSAMEN

Eksaminanden medbringer udstyr m.v. på eget ansvar. Eksaminanden er selv ansvarlig for de forsikringsmæssige forhold vedr. udstyret. Det er eksaminandens ansvar, at medbragt programmel overholder gældende regler om ophavsret m.v. Vær opmærksom på, at der ikke må opstilles ekstra skærme og dit tastatur skal være almindelig standard (ikke spil tastatur der larmer).

Eksaminanden er selv ansvarlig for at udstyret er opstillet og funktionsdueligt. Hvis ikke programmet fungerer senest 15 minutter før prøven, kan eksaminanden ikke forvente at kunne anvende udstyret under prøven og eksaminanden opgave besvares manuelt.

Før prøvens begyndelse opretter eksaminanden et dokument på lagermediet og det undersøges om et dokument kan udskrives. Det anbefales at eksaminanden udfører backup hver 5. minut. Det er ikke tilladt at læse eller forsøge at læse andre eksaminanders skærme. Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger via edb-udstyret, hverken via net eller anden kommunikation.

Hvis eksaminanden har trådløst kommunikationsudstyr skal dette være frakoblet under prøven. Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmellet, herunder strømsvigt, færdiggør eksaminanden opgavebesvarelsen manuelt, det gælder hvad enten der er tale om skolens eller eksaminandens udstyr eller programmel. Normalt skal eksaminanden påbegynde manuel besvarelse, hvis tekniske problemer m.v. ikke er blevet løst eller skønnes at kunne løses inden for 30 minutter efter deres opståen. Det er eksaminandens ansvar, at medbragt it-udstyr og programmel fungerer under prøven.

Medbragt it-udstyr inkl. lagringsmedie må først fjernes fra prøvelokalet EFTER prøvens afslutning, det gælder såvel stationært som bærbart udstyr.

 

UDSKRIVNING

Hvis du gerne vil printe din besvarelse for at kigge den igennem inden aflevering vil der være stillet et begrænset antal printere til rådighed.

 

MUNDTLIGE PRØVER MØDETID

Du skal være klar til at påbegynde prøven senest 30 min. før angivet forberedelsestid. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal du undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Når du har aflagt prøve og modtaget din karakter bedes du hurtigst muligt forlade prøveområdet.

 

OPHOLD I FORBEREDELSE – OG EKSAMENSLOKALET

Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse af en af de tilsynsførende. Mobiltelefon og lign. må ikke forefindes, og der må ikke benyttes spil og lign. eller afspilles musik i forbindelse med prøven, undtagen når det er en del af eksamenen.

 

HJÆLPEMIDLER I FORBEREDELSESTIDEN

Du må medbringe alt skriftligt materiale og evt. regnemaskine. Efter aftale med læreren kan evt. medbringes andet udstyr, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen. Du må medbringe dine noter på din egen PC, hvis du har underskrevet skolens "Tro og love-erklæring" vedrørende brug af pc ved prøve.

Skolen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

 

HJÆLPEMIDLER TIL PRØVEN

Du må medbringe dine notater fra forberedelsestiden og dine projektopgaver/rapporter. Efter aftale med læreren kan der evt. medbringes andet udstyr, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen. Det er elevens eget ansvar at gemme opgaver og besvarelser fra undervisningen som skal indgå i eventuelle prøver.

 

PROJEKTPRØVER I TEKNOLOGI OG TEKNIKFAG

Projektprøver omfatter et eksamensprojekt udarbejdet i en projektperiode, der afsluttes før eksamensperioden starter og en mundtlig prøve.

 

DER SKAL ARBEJDES I GRUPPER

En gruppe på 2-3 personer anbefales.

Alle gruppedeltagere er ansvarlige for såvel produkt som rapport.

 

GRUPPEN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FØLGENDE GÆLDER:

At gruppens samlede arbejde skal være af en sådan kvalitet og omfang, at det modsvarer antallet af gruppemedlemmer. For at sikre, at gruppens opgave er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, skal eleverne bekræfte dette med sin underskrift.

Derfor skal eleverne indsætte følgende afsnit i deres rapport evt. på titelbladet:

"Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig og min gruppe. Vi har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven."

Den mundtligprøve foregår som en gruppeprøve. I øvrigt gælder de generelle retningslinjer der er anført i afsnittet "mundtlige prøver".

 

FOR SENT FREMMØDE TIL PRØVEN

Kommer du for sent til en prøve, kontakter du straks den eksamensansvarlige. Den eksamensansvarlige afgør om du kan deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke ved for sent fremmøde til en skriftlig prøve. Forlades prøven uden tilladelse fra en tilsynsførende, betragtes eksamen som afbrudt.

Ved udeblivelse skal der afleveres en skriftlig begrundet ansøgning med en anmodning om at få lov til at gå til en ny prøve.

 

SYGDOM

Bliver du syg, så du ikke kan deltage i prøven, skal skolen have besked omgående. Må du forlade prøven på grund af sygdom, aftaler du dette med en af de tilsynsførende. I begge tilfælde kræves lægeerklæring, som du selv betaler for, så du kan indstilles til sygeeksamen.

 

SNYD VED EKSAMEN

Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (bekendtgørelse nr. 1276 af 27. november 2017) indeholder i § 7 regler om sanktioner over for eksaminander, der under prøveforløbet snyder eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne.

For elever, som er startet på en gymnasial uddannelse efter den 1. august 2017, er der to mulige sanktioner for snyd i en prøvesituation, nemlig karakteren -3 (minus tre) eller bortvisning fra prøven.

Skolen skal på baggrund af en konkret vurdering afgøre, om en eksaminand ved bekræftet formodning om snyd skal tildeles karakteren -3, eller om den pågældende skal bortvises fra prøven og kan aflægge prøven på et senere tidspunkt.

I begge tilfælde bortfalder en eventuel anden karakter, som måtte være afgivet for besvarelsen.

Alle studerende skal bruge programmet ExamCookie ved skriftlige prøver og eksamener, samt ved mundtlige prøver med forberedelsestid på skolen.

ExamCookie er et program, der monitorerer elevers computeraktivitet under en eksamen for at sikre, at eksamen foregår efter gældende regler. Programmet sikrer, at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen.

ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, og tager skærmdumps ved større skærmændringer. Inden prøverne orienteres eleverne grundigt om programmets formål og funktion for at sikre, at der udelukkende monitoreres eksamensrelevante aktiviteter på den enkelte computer.

Skolens eksamensansvarlige har fuldt overblik over den aktivitet, der foregår på elevernes computere. Efter en eksamen sorterer programmet automatisk elevernes data, og det viser enhver kommunikation med omverdenen eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler.

Formålet med ExamCookie er at give skolen mulighed for at forebygge og opdage eksamenssnyd.

Programmet afinstallerer sig selv efter hver prøveforekomst.

 

BEDØMMELSE

Den skriftlige prøve:

De skriftlige prøver bedømmes af to eksterne censorer, således at den endelige karakter er et udtryk for deres fælles vurdering. Karaktererne foreligger normalt ca. en uge før dimissionen og vil kunne hentes på AARHUS TECH App’en.

Den mundtlige prøve:

Normalt medvirker foruden eksaminator en censor, der kommer fra en anden skole. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer hvornår eksaminationen er slut. Eksaminandernes præstation vurderes individuelt. Der voteres efter hver eksamination, og karakteren gives umiddelbart herefter.

 

KLAGER OVER EKSAMEN

En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Ved skriftlige eksamener er klagefristen 14 dage fra den dato som fremgår som sidste offentliggørelses dato i eksamenskalenderen. Karakter offentlig gøres dog så snart skolen modtager dem fra censor i henhold til § 33 i eksamensbekendtgørelsen. Første klageinstans er altid skolen. En eksaminand har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.

 

KLAGEN SKAL PRÆCISERE OG BEGRUNDE KLAGEPUNKTERNE; BEGRUNDELSEN KAN VEDRØRE:

Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål, eksamensforløbet og bedømmelsen.

Hvis opgaverne er stillet af ministeriet, videresender skolen straks klager, der vedrører eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens mål til ministeriets afgørelse, eventuelt ledsaget af skolens udtalelse.

I de tilfælde hvor klagen ikke vedrører opgaver stillet af ministeriet forelægger skolen klage for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse. Så snart skolen har modtaget svar fra eksaminator og censor(er) forelægger skolen udtalelserne for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist.

 

SKOLENS AFGØRELSE. DER SKAL VÆRE SKRIFTLIG OG BEGRUNDET; KAN GÅ UD PÅ:

Ny bedømmelse (ombedømmelse), tilbud til eksaminanden om ny prøve (omprøve) eller klagen ikke tages til følge.

Afgørelsen meddeles hurtigst muligt til klageren. Skolen orienterer eksaminator og censor om afgørelsen. Kontakt din studierektor, hvis du ønsker yderligere informationer.

Hvis klagen medfører en ny karakter er denne gældende, såvel når den er større eller lavere end den oprindelige karakter, som der blev klaget over.

 

KLAGEN SENDES TIL:

AARHUS TECH

Att. Chef kvalitet og udvikling Jesper Broch Holm Halmstadgade 6, Box 3322, 8200 Aarhus N

Mailadresse: jbh@aarhustech.dk

 

Maj 2023/JBH