AARHUS
GYMNASIUM

Sådan klager du

Klage over eksamen på AARHUS GYMNASIUM

En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Ved skriftlige eksamener er kagefristen 14 dage fra den dato som fremgår som sidste offentliggørelses dato i eksamenskalenderen. Karakter offentliggøres dog så snart skolen modtager dem fra censor i henhold til §33 i eksamensbekendtgørelsen. Første klageinstans er altid skolen. En eksaminand har altid ret til at får udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.

Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre:

  • Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelses mål, eksamensforløbet og bedømmelsen.

Hvis opgaverne er stillet af ministeriet, videresender skolen straks klager, der vedrører eksaminations grundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers for- hold til uddannelses mål til ministeriet afgørelse, eventuelt ledsaget af skolens udtalelse.

I tilfælde hvor klagen ikke vedrører opgaver stillet af ministeriet forelægger skolen klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse. Så snart skolen har modtaget svar fra eksaminator og censor(er) forelægger skolen udtalelserne for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentar inden for en uges frist.

Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på: Ny bedømmelse (ombedømmelse), tilbud til eksaminanden om ny prøve (omprøve) eller klagen ikke tages til følge. Afgørelsen meddeles hurtigst muligt til klageren. Skolen orienterer eksaminator og censor om afgørelsen. Kontakt din rektor eller uddannelsesleder, hvis du ønsker yderligere informationer. Hvis klagen medfører en ny karakter er denne gældende, såvel når den er større eller lavere end den oprindelig karakter, som der blev givet.

Klagen sendes til

AARHUS TECH, AARHUS GYMNASIUM
Att. Chef for kvalitet og udvikling Jesper Broch Holm
Halmstadgade 6
Box 3322
8200 Aarhus N

Mailadresse: jbh@aarhustech.dk