AARHUS
GYMNASIUM

Sanktioner

Sanktioner ved overtrædelse af AARHUS GYMNASIUMs studie- og ordensregler

Hvis en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, giver skolen en pædagogisk tilrettevisning eller en mundtlig advarsel. Hvis eleven er under 18 år, orienteres forældremyndighedsindehaverne. Hvis eleven fortsat overtræder skolens studie- og ordensregler, gives en skriftlig advarsel. Hvis eleven er under 18 år, orienteres  forældremyndighedsindehaverne. En advarsel bortfalder efter 12 måneder. Dog bortfalder en advarsel givet pga. medvirken eller tilskyndelse til snyd eller lignende uretmæssig adfærd ikke.

Ud over advarsler kan skolen iværksætte følgende sanktioner jf. BEK nr. 1338 af 09/12/2019:

Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter

Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage. I denne periode registreres fravær. Denne sanktion tages i brug når:

 • Skolen har brug for at undersøge en sag nærmere
 • Skolen anser det nødvendigt af hensyn til den almindelige retsbevidsthed
 • Skolen anser det for nødvendigt for umiddelbart at opretholde undervisningen og samværet mellem elever og lærere på skolen
 • Forbud mod at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender private genstande eller typer af genstande (fx mobiltelefon, computer mv.)
 • Tilbageholdelse af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler indtil skoledagens afslutning. Hvis der er konkrete grunde, der taler for en længere tilbageholdelse, kan skolen beslutte at forlænge tilbageholdelsen af genstanden. Eleven er forpligtet til at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde.
  • Hvis eleven ikke lever op til denne forpligtelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.
 • Aflægge eksamen i alle fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin (fuldt pensum). Dette gælder navnlig ved gentagende snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 • Fortabelse af retten til at komme til prøve i et fag. Prøven skal aflægges året efter, hvis skolen trods den manglende prøve lader eleven oprykke til næste klassetrin.
 • Bortvisning fra skolen og overflytning til anden skole, hvis den modtagende skole billiger. Denne sanktion kan kun benyttes, hvis eleven ikke tidligere har mødt denne sanktion.
 • Bortvisning fra uddannelsen (udmeldelse).
 • Ved bortvisning fra ekskursion og studierejse sker hjemrejsen alene og med fly på elevens regning.
 • Pædagogisk betinget sanktion. Sanktionen kan gøres betinget af, at eleven udbedrer skadevirkningerne af overtrædelsen af studie- og ordensreglerne, eller ved at eleven medvirker i en mæglingsproces.

 

Oprykning til næste klassetrin

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Skolens ledelse kan nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis det opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0. Gennemsnittet udregnes som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der det pågældende skoleår er opnået ved eksamen, årsprøver og afsluttende standpunktskarakterer. Såfremt en elev nægtes oprykning, udmeldes eleven fra uddannelsen.