AARHUS
GYMNASIUM

Studieregler på AARHUS GYMNASIUM

Studiereglementet er en del af studie- og ordensreglerne for AARHUS GYMNASIUM er udarbejdet i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser” (Bekendtgørelse BEK nr 1338 af 09/12/2019).

Reglerne har til formål at sikre, at AARHUS GYMNASIUM danner ramme om et trygt og godt læringsmiljø, hvor vi respekterer, hjælper og anerkender hinanden, så skolen kan lykkes med at nå sin vision om at være en åben og dynamisk skole med høj faglighed og internationalt udsyn.

I dagligdage er den gældende lovgivning samt de almindelige normer for god opførsel med til at skabe et godt og trygt læringsmiljø.

Studie- og ordensreglerne gælder således for alle AARHUS GYMNASIUMs elever i skoletiden på skolens område. Reglerne gælder også uden for skolens område og uden for skoletiden, når undervisningen er forlagt (ekskursioner, studierejser o.l.). Desuden gælder studie- og ordensreglerne for elevernes samvær i fritiden, såfremt elevernes adfærd (fysisk eller digitalt) påvirker læringsmiljøet på skolen.

Nye elever gøres bekendt med studie- og ordensreglernes formål, indhold og sanktioner. Derudover er det elevernes pligt selv at holde sig orienteret om reglerne eksempelvis via skolens hjemmeside.

Studieregler


Den daglige undervisning

Som elev har man mødepligt og møder forberedt til al den undervisning, der fremgår af skolens læringsplatform itslearning. Det er et krav at deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen og dermed bidrage positivt til det fælles læringsmiljø. Man skal endvidere bidrage til ro og koncentration i (forbindelse med) undervisningen. Dette gælder både for den undervisning, som foregår på skolen og uden for skolens område (virtuel undervisning, ekskursioner o.l.).

Det skriftlige arbejde (Bilag 1)

Gennem de skriftlige afleveringer trænes de færdigheder, der kræves for at kunne gå til skriftlig eksamen. Som elev skal man aflevere alle skriftlige opgaver til tiden og investere tid i det skriftlige arbejde – både i og uden for undervisningen. Skriftlige afleveringer registreres i itslearning  skolens LMS system) og manglende afleveringer kan give anledning til sanktioner.

Fravær (Bilag 2)

Alt fravær, uanset årsag, registreres af læreren. Fraværsregistreringerne er tilgængelige i selvbetjeningen og AARHUS TECH app, og eleverne har der mulighed for selv at følge med i registreringerne. Fravær registreres i begyndelse af hver time af læreren og her registreres alle de elever, som ikke er til stede i lokalet. Efterfølgende kan eleverne angive en fraværsårsag i AARHUS TECHs app eller på PC ved at benytte de prædefinerede muligheder.

Som elev skal man aktivt medvirke til at nedbringe sit fravær. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen sanktionerer for højt fravær. Ved fravær skal man som elev straks notere årsagen til fraværet, da årsagen har betydning for, hvorvidt der skal iværksættes en sanktion over for en elev eller ej. Registreret fravær overføres ikke fra det ene skoleår til det næste.

Sygdom

Ved sygdom i mere end en uge kontaktes skolen. På selvbetjeningen eller AARHUS TECHapp noteres sygdom som årsag til fravær. Eleverne har pligt til selv at skaffe sig oplysninger om indholdet af undervisningen, som de går glip af ved sygefraværet. Dette gøres på skolens læringsportal itslearning.

Skolen kan anmode en elev om en lægeerklæring som dokumentation, hvis vedkommende skal fritages for hele eller dele af undervisningsaktiviteterne pga. fysisk funktionsnedsættelse. Udgifter til lægeerklæringen afholdes af eleven. Længerevarende sygdom eller kronisk sygdom kan medføre, at elever udmeldes af skolen eller må tage et år om.

Afgørelsen er baseret på et individuelt skøn.

Ferie 

Ferie kan kun afholdes i de perioder, der fremgår af skolens ferieplan. Se ferieplan for AARHUS GYMNASIUM.

Eksamener, årsprøver, terminsprøver og andre interne prøver (Bilag 3)

Der er mødepligt til alle eksamener, årsprøver og terminsprøver og andre interne prøver. Under afvikling af eksamener, årsprøver og terminsprøver skal eleverne udvise særligt hensyn til andre elever, som er til prøve. Det påhviler eleverne at rette sig efter anvisninger ved eksamen, uanset om de gives af skolens personale eller af vagter udefra.

Plagiat i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet jf. eksamensbekendtgørelsen. En sanktion udstedt pga. plagiat fastholdes i resten af uddannelsen.

Sygdom i forbindelse med eksamen, årsprøver, terminsprøver og andre interne prøver

Hvis en elev bliver syg før en eksamen eller prøve, skal skolen hurtigst muligt have besked. Hvis skolen ikke har modtaget denne besked inden dagens afslutning, betragtes eleven som udeblevet fra eksamen/prøven uden grund. En syg elev skal kontakte egen læge, således at lægen kan attestere (i form af lægeattest), at eleven pga. sygdom ikke kan deltage i den pågældende eksamen eller prøve. Udgifter til lægeerklæringen afholdes af eleven.

Plagiat

Som elev skal man undlade at plagiere eller udvise lignende uretmæssig adfærd – herunder medvirke til plagiat ved fx at udlåne skriftligt arbejde til andre. Det opfattes som plagiat, hvis man helt eller delvis skriver af uden at angive kilder, eller hvis man afleverer et produkt, der allerede er bedømt i en anden sammenhæng.

Alle afleveringer kontrolleres for plagiat. En plagieret aflevering bedømmes til karakteren til -3. Ved plagiat i mindre målestok har man som elev kun krav på at få bedømt det, der er selvstændigt udarbejdet. 

Plagiat i forbindelse med eksamen håndteres i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen. Plagiat medfører i første omgang en lærerpåtale. Hvis det gentages, indberettes det til ledelsen, som vil sanktionere plagiat. En advarsel for plagiat bortfalder ikke.

Elevers lån af undervisningsmaterialer

Alle lån af undervisningsmidler registreres af skolen. Eleverne skriver navn og klassebetegnelse i bøgerne. Bortset fra det må der ikke skrives i bøgerne. Alle lånte bøger skal afleveres, når skolens bogadministration beder om det. Elever i afgangsklasserne skal aflevere alle bøger og evt. andet materiale, de har lånt af skolen, inden sommerferien. Bøger, som ikke afleveres, eller er ødelagte betales af låneren til erstatningspriser, som skolen fastsætter.

Brugerbetaling

Skolen har ret til at opkræve brugerbetaling for studierejser, ekskursioner og undervisningsmaterialer. Betalingen for denne er en betingelse for at gennemføre uddannelsen. Som elev skal man medbringe sin egen bærbare computer.

Ekskursioner og studieture (Bilag 4)

Ekskursioner og studieture er undervisningsaktiviteter. Elever på ekskursioner og studieture er repræsentanter og rollemodeller for AARHUS GYMNASIUM, og forventes dermed at opføre sig ansvarligt og tage hensyn til andre mennesker. På ekskursioner og studieture skal alle elever deltage aktivt og konstruktivt i hele det faglige program som i alle andre undervisningsaktiviteter. Eleverne rejser på eget ansvar og skal inden afrejse sikre sig, at de er dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring.

Idrætsundervisning

Til idrætsundervisningen skal eleverne være omklædte til idrætstøj. Af sikkerhedsmæssige årsager er kjoler, der er længere end til knæene, ikke tilladte. Af sikkerhedsmæssige årsager skal tørklæder være tætsiddende, uden nåle og sidde under blusen, så de ikke flagrer

Elever kan anmode om fritagelse fra idræt på grund af handicap eller skade. Skolens ledelse kan i den forbindelse bede om en attest fra lægen, som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Udgifter til lægeattesten afholdes af eleven. Elever, som helt fritages fra idrætsundervisningen, skal have et andet fag på c-niveau.

Bilag 1

Retningslinjer for det skriftlige arbejde

Det skriftlige arbejde er en vigtig del af din skolegang, og ligesom du har mødepligt til din daglige undervisning, så har du også afleveringspligt i forhold til dine skriftlige opgaver. Gennem de skriftlige opgaver trænes de færdigheder, der kræves for at kunne gå til skriftlig eksamen. Du skal aflevere alle dine skriftlige opgaver til tiden, og du skal investere tid i det skriftlige arbejde – både i og uden for undervisningen.

Du får altid en fremadrettet tilbagemelding på alle dine skriftlige opgaver, så du ved, hvad du kan forbedre i næste aflevering. Læreren vil vejlede og støtte dig i både skrive- og evalueringsprocessen, og vi ser det som helt naturligt og i orden at begå fejl i det skriftlige arbejde. Vi lærer af vores fejl, og vi lærer af at italesætte vores udfordringer.

Opgaver skal afleveres til tiden

At aflevere for sent er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Det er vigtigt, at afleveringsfrister overholdes, så lærerne hurtigst muligt kan rette og tilbagelevere alle opgaver på én gang. Det øger læringen, at du får tilbagemeldingen, mens opgaven er frisk i erindringen. Når du afleverer alle dine opgaver til tiden, får du desuden en mere jævn arbejdsbelastning med opgaver i løbet af skoleåret.

Få struktur på din skriveproces

Begynd på opgaven i god tid, så læreren har mulighed for at vejlede dig i skriveprocessen. Brug dine klassekammerater til faglig sparring og benyt dit lokale læringscenter/lektiecafe, hvis du har brug for hjælp til fagligt indhold og struktur.

Opgaver afleveres i itslearning

Opgaver registreres i itslearning. Formatet aftales med din lærer. Hvis du uploader flere filer, så er det den sidste fil, der gælder med hensyn til indhold og afleveringstidspunkt. Det er vigtigt, at opgaverne navngives omhyggeligt, så du ikke uploader en forkert opgave.

Udsættelse

I I særtilfælde kan en opgave udsættes efter aftale med din lærer. Din underviser kan forlænge den nye afleveringsdato i itslearning, så du ikke får skriftligt fravær. Ved sygdom kan afleveringsfristen forlænges med to skoledage, efter du er mødt i skole. Hvis du ikke får udsættelse, skal du aflevere til tiden uanset besvarelsens længde og indhold.

Længerevarende sygdom

Ved længerevarende sygdom skal du kontakte skolen. Når du er blevet rask, udarbejder du i samarbejde med din vejleder og dine lærere en plan for indhentning af det skriftlige arbejde. Din vejleder og dine lærere vurderer i den forbindelse, hvor mange af de manglende afleveringer, du skal indhente.

Bilag 2

Fravær

Din tilstedeværelse er en vigtig del af din skolegang, og du har mødepligt til din daglige undervisning. Det er via din tilstedeværelse, du deltager i fagfællesskaber, skolens øvrige liv, får vigtig viden og bliver klog på dig selv og din omverden.

AARHUS GYMNASIUM fraværspolitik skal bidrage til:

 • At skolens fraværspolitik skal være klar, kendt og tydelig – både for medarbejder, elever og forældre
 • At eleverne bliver bevidste om, at de går glip af vigtig læring ved fravær
 • En tidlig indsats med henblik på fastholdelse af gode studievaner
 • Pædagogisk indsats over for elever med højt fravær i forhold til registrering af fysisk og skriftligt fravær.

Se vejledning om, hvordan vi håndterer fraværssistuationer, hvor elever deltager i aktiviteter, hvor der ikke skal registreres fravær:

Giver ikke fravær

 • Deltagelse i elevrådsmøder
 • Deltagelse i møder i 'faste udvalg' fx 
 • Festudvalg
 • Tutorudvalg
 • Global gymnasium elevudvalg
 • Deltagelse i arrangementer, der arrangeres af skolen, såsom ekskursioner, sportsturnereinger, talentaktiviteter m.m. og som af ledelsen betragtes som værende sidestillet med undervisningen.
 • Brobygningstutorer
 • Tutoropgaver generelt
 • Konkurrencer arrangeret af skolen fx Georg Mohr, olympiader m.fl.
 • ATU

Giver fravær

 • Alt andet fravær fra undervisning giver fravær
 • Her markeres det altid med sort (ikke godkendt), hvis en elev er fraværende

Registrering af fysisk fravær

Almindeligt fravær skal være registreret i skolens selvbetjeningsmodul straks ved begyndelsen af timen.

Du kan selv angive fraværs årsag i AARHUS TECH' app eller på SMS

Du kan angive deltagelse i elevrådsmøder, møder i faste råd m.m. Du skal være opmærksom på, at du kun kan melde dig fraværende hele dagen fremadrettet, men godt begrunde dit fravær bagudrettet i notefeltet.

Registrering af skriftligt fravær

Ifølge skolens læringsplatform 'its'learning' kan du og din underviser følge med i hvor mange opgaver, du har afsluttet samt hvor meget fordybelsestid (timer), du har brugt på de afsluttede opgaver.

Udvalgte og/eller større skriftlige afleveringer føres ind med fordybelsestid. Skriftlige afleveringer skal registreres straks efter afleveringsfristen. 

Er opgaven ikke afleveret rettidigt får du skriftligt fravær. 

Bilag 3

Retningslinjer for eksamener, årsprøver og terminsprøver

Skolen orienterer eleverne om eksamensreglerne i god tid før eksamen. I orienteringen vil eleverne blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen, som gælder for eksamen og prøver i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i regler og retningslinjer for eksamen.

Elevernes ansvar

Eleverne har pligt til at møde mindst 30 minutter før en skriftlig/mundtlig eksamen, årsprøve eller terminsprøve. Det er elevens ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eksamen via sit skema i selvbetjeningen og på itslearning i den lokale fælles mappe, da vigtig information i forbindelse med eksamens- og prøveafviklingen løbende kan ændre sig. Sker der ændringer i eksamensplan- lægningen før prøvens afholdelse, vil skolen kontakte de elever, der er omfattet af ændringen, på SMS og i særlige tilfælde direkte på mobilen. Mobiltelefoner må ikke medbringes til en prøve eller en eksamen. Hvis elever alligevel medbringer telefon, skal den slukkes og afleveres til eksaminator eller eksamensvagt. Under prøver og eksaminer har eleverne pligt til at rette sig efter skolens studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld adfærd over for andre elever, skolens personale og censorer. Hvis en elev udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksaminer, kan eleven bortvises fra den pågældende prøve eller eksamen.

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen

Hvis en elev bliver syg før en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal eleven hurtigst muligt kontakte skolen. Bliver man syg under prøven, skal man henvende sig til en lærer eller vagt og straks kontakte skolens kontor. Sygdommen skal dokumenteres i form af en lægeattest. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Hvis eleven vælger at gå til eksamen trods sygdom, har eleven ikke ret til sygeeksamen. Hvis en elev bliver syg før en årsprøve eller terminsprøve, kræves der normalt ikke lægeattest. Dog kan der i særlige tilfælde kræves lægelig dokumentation for sygdom også i forbindelse med afholdelse af årsprøver og terminsprøver. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Når der foreligger en lægeattest, tilbydes eleven en sygeeksamen, der så vidt muligt aflægges i samme eksamenstermin, som den ordinære eksamen – alternativt i sygeeksamensterminen.

Snyd under prøver og eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende eksamen. Hvis en elev snyder ved årsprøver eller terminsprøver, bortvises eleven fra prøven, og ledelsen vil sanktionere overtrædelsen.

Bilag 4

Retningslinjer for ekskursioner og studieture 

Skolens studie- og ordensregler gælder også på ekskursioner og studieture. Elever på ekskursioner og studieture er repræsentanter og rollemodeller for AARHUS GYMNASIUM og forventes dermed at opføre sig ansvarligt og tage hensyn til andre.

På ekskursioner og studieture deltager alle elever aktivt og konstruktivt i hele det faglige program, og mødetider overholdes.

Eleverne rejser på eget ansvar og skal inden afrejse sikre sig, at de er dækket af en ulykkes og ansvarsforsikring. En rejseforsikring er obligatorisk og købes af de deltagende lærere for alle deltagende elever.

Alkohol må kun indtages efter aftale med de deltagende lærere og kun i begrænset omfang under hensyntagen til det faglige program. Lærerne kan beslutte, at studieturen er 100 % alkoholfri.

På ekskursioner og studieture færdes eleverne af sikkerhedshensyn altid mindst to og to sammen.

Under rejsen er de deltagende lærere rejseledere. Det indebærer, at de beslutninger, der træffes undervejs på turen, til enhver tid er gældende – herunder tidspunkter for, hvornår eleverne skal være hjemme om aftenen.

De deltagende lærere kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af studie- og ordensreglerne er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældremyndighedsindehaverens regning og uden godtgørelse. Lærerne vælger den hurtigste hjemrejsetransport, hvilket kan være fly.

Det indbetalte depositum for en studierejse eller ekskursion tilbagebetales ikke.