AARHUS
GYMNASIUM

Studieregler på AARHUS GYMNASIUM

Studiereglementet - en del af studie- og ordensreglerne for AARHUS GYMNASIUM - er udarbejdet i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser” (Bekendtgørelse BEK nr 1338 af 09/12/2019).

Reglerne har til formål at sikre, at AARHUS GYMNASIUM danner ramme om et trygt og godt læringsmiljø, hvor vi respekterer, hjælper og anerkender hinanden, så skolen kan lykkes med at nå sin vision om at være en åben og dynamisk skole med høj faglighed og internationalt udsyn.

I dagligdagen er den gældende lovgivning samt de almindelige normer for god opførsel med til at skabe et godt og trygt læringsmiljø.

Studie- og ordensreglerne gælder således for alle AARHUS GYMNASIUMs elever i skoletiden på skolens område. Reglerne gælder også uden for skolens område og uden for skoletiden, når undervisningen er forlagt (ekskursioner, studierejser o.l.). Desuden gælder studie- og ordensreglerne for elevernes samvær i fritiden, såfremt elevernes adfærd (fysisk eller digitalt) påvirker læringsmiljøet på skolen.

Nye elever gøres bekendt med studie- og ordensreglernes formål, indhold og sanktioner. Derudover er det elevernes pligt selv at holde sig orienteret om reglerne eksempelvis via skolens hjemmeside.

1. Studieregler


1.1 Den daglige undervisning

Som elev har man mødepligt og møder forberedt til al den undervisning, der fremgår af skolens læringsplatform Itslearning. Det er et krav at deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen og dermed bidrage positivt til det fælles læringsmiljø. Man skal endvidere bidrage til ro og koncentration i (forbindelse med) undervisningen. Dette gælder både for den undervisning, som foregår på skolen og uden for skolens område (virtuel undervisning, ekskursioner o.l.).

1.2 Det skriftlige arbejde (Bilag 1)

Gennem de skriftlige afleveringer trænes de færdigheder, der kræves for at kunne gå til skriftlig eksamen. Som elev skal man aflevere alle skriftlige opgaver til tiden og investere tid i det skriftlige arbejde – både i og uden for undervisningen. Skriftlige afleveringer registreres i itslearning, og manglende afleveringer kan give anledning til sanktioner.

Dine opgaver skal være lavet selvstændigt uden brug af afskrivning, kopiering eller brug af kunstig intelligens.

Der er tale om plagiat og snyd, hvis:

  • en anden har skrevet din opgave eller dele af den.
  • du har skrevet dele af opgaven af efter en kilde, du ikke opgiver. Internettet er også en kilde, der skal opgives med konkret hjemmesideadresse.
  • du har brugt et AI-program (kunstig intelligens) til at skrive din opgave.

Skolen bruger forskellige værktøjer, der kan afsløre snyd, blandt andet ved at sammenligne indsendte opgaver med de mange opgavedatabaser, der ligger på nettet. Din lærer får tilbagemelding om, hvor omfattende snyderiet er.

1.3 Fravær (Bilag 2)

Alt fravær, uanset årsag, registreres af læreren. Fraværsregistreringerne er tilgængelige i Selvbetjening og AARHUS TECH app, og eleverne har der mulighed for selv at følge med i registreringerne. Fravær registreres i begyndelse af hver time af læreren og her registreres alle de elever, som ikke er til stede i lokalet. Efterfølgende kan eleverne angive en fraværsårsag i AARHUS TECH app'en eller på PC ved at benytte de prædefinerede muligheder.

Som elev skal man aktivt medvirke til at nedbringe sit fravær. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen sanktionerer for højt fravær. Ved fravær skal man som elev straks notere årsagen til fraværet, da årsagen har betydning for, hvorvidt der skal iværksættes en sanktion over for en elev eller ej. Registreret fravær overføres ikke fra det ene skoleår til det næste.

1.4 Sygdom

Ved sygdom i mere end en uge kontaktes skolen. På Selvbetjening eller AARHUS TECH app noteres sygdom som årsag til fravær. Eleverne har pligt til selv at skaffe sig oplysninger om indholdet af undervisningen, som de går glip af ved sygefraværet. Dette gøres på skolens læringsportal Itslearning.

Skolen kan anmode en elev om en lægeerklæring som dokumentation, hvis vedkommende skal fritages for hele eller dele af undervisningsaktiviteterne på grund af fysisk funktionsnedsættelse. Udgifter til lægeerklæringen afholdes af eleven. Længerevarende sygdom eller kronisk sygdom kan medføre, at elever udmeldes af skolen eller må tage et år om.

Afgørelsen er baseret på et individuelt skøn.

1.5 Ferie 

Ferie kan kun afholdes i de perioder, der fremgår af skolens ferieplan. Se ferieplan for AARHUS GYMNASIUM.

1.6 Eksamener, årsprøver, terminsprøver og andre interne prøver (Bilag 3)

Der er mødepligt til alle eksamener, årsprøver og terminsprøver og andre interne prøver. Under afvikling af eksamener, årsprøver og terminsprøver skal eleverne udvise særligt hensyn til andre elever, som er til prøve. Det påhviler eleverne at rette sig efter anvisninger ved eksamen, uanset om de gives af skolens personale eller af vagter udefra.

Plagiat eller snyd i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet jf. eksamensbekendtgørelsen. En sanktion udstedt pga. plagiat fastholdes i resten af uddannelsen.

1.7 Sygdom i forbindelse med eksamen, årsprøver, terminsprøver og andre interne prøver

Hvis en elev bliver syg før en eksamen eller prøve, skal skolen hurtigst muligt have besked. Hvis skolen ikke har modtaget denne besked inden dagens afslutning, betragtes eleven som udeblevet fra eksamen/prøven uden grund. En syg elev skal kontakte egen læge, således at lægen kan attestere (i form af lægeattest), at eleven pga. sygdom ikke kan deltage i den pågældende eksamen eller prøve. Udgifter til lægeerklæringen afholdes af eleven.

1.8 Plagiat

Som elev skal man undlade at plagiere eller udvise lignende uretmæssig adfærd – herunder medvirke til plagiat ved fx at udlåne skriftligt arbejde til andre. Det opfattes som plagiat, hvis man helt eller delvis skriver af uden at angive kilder, eller hvis man afleverer et produkt, der allerede er bedømt i en anden sammenhæng.

Alle afleveringer kontrolleres for plagiat. En plagieret aflevering bedømmes til karakteren -3. Ved plagiat i mindre målestok har man som elev kun krav på at få bedømt det, der er selvstændigt udarbejdet. 

Plagiat i forbindelse med eksamen håndteres i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen. Plagiat medfører i første omgang en lærerpåtale. Hvis det gentages, indberettes det til ledelsen, som vil sanktionere plagiat. En advarsel for plagiat bortfalder ikke.

1.9 Elevers lån af undervisningsmaterialer

Alle lån af undervisningsmidler registreres af skolen. Eleverne skriver navn og klassebetegnelse i bøgerne. Bortset fra det må der ikke skrives i bøgerne. Alle lånte bøger skal afleveres, når skolens bogadministration beder om det. Elever i afgangsklasserne skal aflevere alle bøger og evt. andet materiale, de har lånt af skolen, inden sommerferien. Bøger, som ikke afleveres, eller er ødelagte betales af låneren til erstatningspriser, som skolen fastsætter.

1.10 Brugerbetaling

Skolen har ret til at opkræve brugerbetaling for studierejser, ekskursioner og undervisningsmaterialer. Betalingen for denne er en betingelse for at gennemføre uddannelsen. Som elev skal man medbringe sin egen bærbare computer.

1.11 Ekskursioner og studieture (Bilag 4)

Ekskursioner og studieture er undervisningsaktiviteter. Elever på ekskursioner og studieture er repræsentanter og rollemodeller for AARHUS GYMNASIUM, og forventes dermed at opføre sig ansvarligt og tage hensyn til andre mennesker. På ekskursioner og studieture skal alle elever deltage aktivt og konstruktivt i hele det faglige program som i alle andre undervisningsaktiviteter. Eleverne rejser på eget ansvar og skal inden afrejse sikre sig, at de er dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring.

1.12 Idrætsundervisning

Til idrætsundervisningen skal eleverne være omklædte til idrætstøj. Af sikkerhedsmæssige årsager er kjoler, der er længere end til knæene, ikke tilladte. Af sikkerhedsmæssige årsager skal tørklæder være tætsiddende, uden nåle og sidde under blusen, så de ikke flagrer

Elever kan anmode om fritagelse fra idræt på grund af handicap eller skade. Skolens ledelse kan i den forbindelse bede om en attest fra lægen, som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Udgifter til lægeattesten afholdes af eleven. Elever, som helt fritages fra idrætsundervisningen, skal have et andet fag på c-niveau.