AARHUS
GYMNASIUM

Ordensregler

2. Ordensreglement for AARHUS GYMNASIUM

Ordensreglementet er en del af studie- og ordensreglerne for AARHUS GYMNASIUM er udarbejdet i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser” (Bekendtgørelse BEK nr 1338 af 09/12/2019).

Reglerne har til formål at sikre, at AARHUS GYMNASIUM danner ramme om et trygt og godt læringsmiljø, hvor vi respekterer, hjælper og anerkender hinanden, så skolen kan lykkes med at nå sin vision om at være en åben og dynamisk skole med høj faglighed og internationalt udsyn.

I dagligdagen er den gældende lovgivning samt de almindelige normer for god opførsel med til at skabe et godt og trygt læringsmiljø.

Studie- og ordensreglerne gælder således for alle AARHUS GYMNASIUMs elever i skoletiden på skolens område. Reglerne gælder også uden for skolens område og uden for skoletiden, når undervisningen er forlagt (ekskursioner, studierejser o.l.). Desuden gælder studie- og ordensreglerne for elevernes samvær i fritiden, såfremt elevernes adfærd (fysisk eller digitalt) påvirker læringsmiljøet på skolen.

Nye elever gøres bekendt med studie- og ordensreglernes formål, indhold og sanktioner.
Derudover er det elevernes pligt selv at holde sig orienteret om reglerne eksempelvis via
skolens hjemmeside.

2.1. Oprydning

Som elev skal man rydde op efter sig selv over alt både indenfor og udenfor. Der stoles op og møblerne stilles ordentligt, når et sted forlades. I klasselokalerne skal der ryddes op efter hver lektion. Efter kl. 12.00 stoler eleverne op i klasserne efter hver lektion. Som elev skal man således bidrage ved både individuelt og kollektivt at holde orden på skolen og skolens område.

2.2. Spisning

Spisning skal som hovedregel enten foregå i kantinen eller udenfor. Som elev skal man overholde anvisningerne for, hvor på skolen man må spise, og altid rydde op efter sig selv.

I timerne må der ikke spises. Lærerne kan ved særlige lejligheder dispensere fra forbuddet.

2.3. Skolens bygninger og inventar

Skolens bygninger og inventar skal behandles med omtanke og respekt og må kun benyttes efter hensigten. Ødelæggelse af bygninger eller inventar vil medføre krav om erstatning.

2.4. Færdsel og parkering

Biler parkeres på parkeringspladsen i de afmærkede båse. Bilister skal udvise særligt hensynsfuld kørsel omkring AARHUS GYMNASIUMs afdelinger. Man skal registrere sin bil i AARHUS TECH app eller ved hovedindgangen ved de opstillede tavler. Undtaget er AARHUS GYMNASIUM, Tilst.

2.5. Omgangsform

Støjniveauet skal begrænses til et minimum overalt på skolen, således at der vises hensyn til andre. Som elev skal man bidrage til ro og orden på skolen både i klassen, på gangene og i kantinen. Elevernes omgangstone og omgangsform skal være respektfuld. Elever må ikke medvirke til handlinger, der er i strid med straffeloven herunder agere voldsomt eller truende. Enhver form for mobning er uacceptabel. En elevs adfærd i fritiden er omfattet af disse ordensregler, såfremt den påvirker undervisningsmiljøet, ordenen eller samværet på skolen negativt.

2.6. Adgang til skolen og skolens lokaler

Kun personer med retmæssigt ærinde på skolen må befinde sig på skolens område og anvende skolens faciliteter. Man må som elev ikke medvirke til, at personer der ikke har et retmæssigt ærinde på skolen får adgang til skolens område og faciliteter. Enhver, der befinder sig på skolen, skal følge lærernes og det øvrige personales anvisninger.

2.7. Ekstremisme

Som elev må man ikke tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med AARHUS GYMNASIUMs uddannelsesformål, ligesom man ikke må udøve eller fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsens formål.

2.8. Påklædning

Elever skal i skoletiden være hensigtsmæssigt påklædt. Dette betyder eksempelvis, at man skal følge de gældende regler for påklædning i idræt, man skal bære det anviste sikkerhedsudstyr i de eksperimentelle fag, og af pædagogiske hensyn må man ikke have sit ansigt tildækket i skoletiden eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skoletiden.

2.9. Sprog

I undervisningen tales kun det sprog, der undervises på, eller det sprog, der undervises i. Uden for undervisningen udvises der respekt for andre, som er i nærheden, ved kun at tale et sprog, som alle forstår.

2.10. Religion

AARHUS GYMNASIUM er en religiøs neutral skole, hvor religion opfattes som et privat anliggende. Forkyndelse må ikke finde sted. Religiøse ritualer må praktiseres uden for undervisningen og alene på steder, hvor der ikke færdes andre. Der stilles ikke lokaler til rådighed for religiøse aktiviteter. Skolen har således ikke bederum, og der foregår ikke fælles bøn i skoletiden.

2.11. Rygning og rusmidler

Skoletiden er nikotinfri. Det betyder, at besiddelse og brug af enhver form for nikotinprodukt – med eller uden røg – er forbudt fra kl. 7.45 – 17.00. Nikotinprodukter er også forbudte uden for dette tidsrum i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, fx fester.

Alkohol og euforiserende stoffer accepteres ikke. Det er en grov overtrædelse af skolens ordensregler at optræde i påvirket tilstand, indtage eller opbevare rusmidler på skolens område. Det samme gælder for receptmedicin, der ikke er ens eget.

Se mere under afsnittet Sikkerhed og sundhed på aarhustech.dk

2.12. Skolefester

Eleverne skal bidrage til at skabe gode og trygge fester. Elever, der møder berusede op til en fest, nægtes adgang. Af sikkerhedsmæssige grunde er det særligt skærpende, hvis eleven medvirker til, at personer uretmæssigt får adgang til skolens elevfester.

2.14. Digital adfærd

Når man som elev anvender en computer/mobiltelefon/tablet i undervisningen, skal det være til gavn for egen og holdets læring. Medbragt IT-udstyr (telefoner, computere mv.) er på ethvert tidspunkt elevens ansvar. Som elev er man forpligtet til at aflevere medbragt IT-udstyr, hvis skolens personale anmoder herom. Skolen kan tilbageholde inddraget IT-udstyr i en nærmere angivet periode (almindeligvis indtil skoledagens afslutning). Som elev skal man kende, acceptere og overholde skolens brugerpolitik vedr. IT. Man skal overholde at brugernavn og password er strengt personligt og ikke må gives eller udlånes til andre. Elevernes digitale adfærd i fritiden er omfattet af ordensreglerne, såfremt den påvirker undervisningsmiljøet, ordenen eller samværet på skolen negativt.

2.13. Fotografering og videooptagelser

Må du, som elev på AARHUS Gymnasium, optage undervisning og dele disse optagelser med andre? For at du må optage undervisningen, skal du have underviserens tilladelse hertil. Har du fået lov til at optage undervisningen, må du dog ikke dele optagelserne med andre, men kun anvende optagelsen til privat brug. Før du må dele optagelsen, skal der nemlig også indhentes underviserens samtykke til delingen. Optræder der andre end underviseren, f.eks. andre elever, på optagelsen, skal disse personers samtykke også indhentes før, du må dele optagelsen. Optager og deler du undervisningen, fotografering og optagelser i forbindelse med fester og caféer el.lign. uden at have indhentet den fornødne tilladelse hertil, er dette et brud på ophavsretten, persondataloven og skolens studieordensregler, og vil blive sanktioneret i overensstemmelse med en individuel vurdering af forseelsens karakter. Skolen har mulighed for at anvende sanktioner i form af advarsel, midlertidig hjemvisning, bortvisning og udmeldelse.

2.14. Videoovervågning

Dele af AARHUS GYMNASIUMs arealer er videoovervåget. Der er videoovervågning ved indgange, på parkeringspladser, i cykelparkering, i kantinen, på gangene og i bestemte lokaler. Overvågningen anvendes aktivt ved begrundet mistanke om overtrædelse af studie- og ordensreglerne og overtrædelse af gældende lovgivning. Billeder fra videoovervågningen udleveres kun til politiet.

2.15. Erstatningsansvar

Skolen har ikke ansvar over for elevernes bortkomne sager. Penge og andre værdigenstande bør ikke efterlades i tasker og overtøj. Eleverne skal aflevere fundne og glemte sager til en af skolens pedeller eller på kontoret. Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning, også når eleverne er på ekskursioner, studieture o.l.